Τιμές

Ερώτηση για τις τιμές των λογιστικών υπηρεσιών:

Στοιχεία επαφής

Εταιρεία*
Πληροφορίες*
Τηλέφωνο*
e-mail*

Γενικά στοιχεία

Γενική δραστηριότητα
Νομική μορφή
Αριθμός προσωπικού

 Εγγραφή κατά το νόμο περί ΦΠΑ Συμμετοχή ξένων εταιρειών Θυγατρικές εταιρείες Υποχρέωση εκτέλεσης ελέγχου Εισαγωγή Εξαγωγή Συναλλαγές με χώρες της ΕΚ Συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΚ Υποχρέωση απολογισμού κατά τα ΔΛΠ

Ενδιαφέρεστε από

 Εγγραφή εταιρείας  Εγγραφή κατά το νόμο περί ΦΠΑ Λογιστική εξυπηρέτηση Εξυπηρέτηση μισθοδοσίας  Outstaffing

Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 Γνωμοδοτήσεις επί τόπου στο γραφείο σας; Έκδοση τιμολογίων On-line banking Συγκέντρωση εγγράφων

Λοιπές υπηρεσίες

Όγκοι και ποσότητα

Έγγραφα εσόδων (μηνιαίως) Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Έγγραφα εξόδων (μηνιαίως) Ταμιακές μηχανές

Καταστήματα, γραφεία, λοιπά

Πώς είναι διοργανωμένη το τμήμα λογιστικής μέχρι στιγμής;

Το μήνυμά σας