Χρηματοοικονομική ανάλυση

  • εσωτερική εταιρική ανάλυση του δυναμισμού των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, πάγια υλικά και άυλα κεφάλαια, απαιτήσεις,
  • χρέωση της εταιρείας και δομή του κεφαλαίου,
  • εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας
  • προϋπολογιστικός σχεδιασμός,
  • ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων,
  • ανάλυση και εκτίμηση επενδυτικών σχεδίων.