Γνωμοδοτήσεις

 • χρηματοοικονομική ανάλυση και διαγνωστικές προτάσεις στις ανταλλαγές με επιχειρήσεις,
 • συνδρομή στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για το χειρισμό ενεργητικού και παθητικού,
 • γνωματεύσεις και συμβουλές σε ζητήματα φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων του εταιρικού και του ατομικού σχεδιασμού,
 • γνωμοδότηση σε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των ΔΛΠ,
 • δημιουργία και εκτίμηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
 • νομικό-λογιστικές γνωμοδοτήσεις,
 • εκτίμηση των συστημάτων λογιστικού απολογισμού ενόψει τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξασφάλισης φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων,
 • εκτίμηση της ικανότητας πίστωσης και κατάρτιση οικονομικών τεκμηριώσεων πιστώσεως.
 • γνωμοδοτήσεις στον τομέα της κοινωνικής και συνταξιοδοτικής ασφάλισης,
 • γνωμοδοτήσεις σχετικά με το τελωνειακό καθεστώς και τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών,
 • χρηματοοικονομικές γνωμοδοτήσεις,
 • εκτιμήσεις επιχειρήσεων και επιχειρησιακών σχεδίων