Ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός έλεγχος

  • έλεγχος και επικύρωση ετησίων χρηματοοικονομικών απολογισμών,
  • εσωτερικός έλεγχος
  • έλεγχος εκτέλεσης συμφωνηθέντων διαδικασιών,
  • περιορισμένη εξέταση χρηματοοικονομικών απολογισμών,
  • λοιπές συναφείς με τον έλεγχο υπηρεσίες