Εκπαίδευση

  • διοργάνωση σεμιναρίων για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικού απολογισμού /ΔΛΠ/,
  • διοργάνωση σεμιναρίων πάνω σε επίκαιρα λογιστικά και φορολογικά ζητήματα.