Λογιστική

  • τρέχουσα χρηματοοικονομική υπηρεσία συνδρομής,
  • κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών απολογισμών ανάλογα με την πολιτική της ομάδας,
  • κατάρτιση ενδιάμεσων και ετησίων χρηματοοικονομικών απολογισμών κατά το Εθνικό Λογιστικό Πρότυπο και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
  • γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη δημιουργία λογιστικού και ελεγκτικού συστήματος των εταιρειών και επιλογή λογιστικής πολιτικής,
  • κατάρτιση του λογιστικού προσωπικού.