Нестопански организации

Изброените тук дружества и неправителствени организации оперират в различни сфери на стопанската и нестопанска дейност като: вътрешна и външна търговия, селскостопанско производство и реализация, лека и хранителна промишленост, туризъм, дървообработване, радиоразпръскване, придобиване и управление на дялови участия, образование, изпълнение на разнородни проекти, финансирани по линия на международни и чуждестранни организации, дейности на неправителствени организации и други, което е доказателство за придобит многостранен и полезен професионален счетоводен и одиторски опит.

НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фондация С.Е.Г.А., София
Фондация БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, София
Фондация ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ФРМС), София
ПАКИВ – ЕВРОПЕЙСКИ РОМСКИ ФОНД, София
Фондация ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, София
Фондация ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ, София
Фондация РОМА – ЛОМ, Лом
Сдружение БОЛКАН АСИСТ, София
АСЕТ – ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ ИЗТЕЗАНИЯ, София
Волейболен Клуб Сиконко, София
Фондация БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО, София
Фондация ПРОГРАМЕН АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО, София
Холандско Посолство
Център за защита правата в здравеопазването, София
Държавна агенция за закрила на детето, София