Финансов анализ

  • вътрешно-фирмен анализ на динамиката на финансови резултати, приходи и разходи, дълготрайни материални и нематериални активи, вземания,
  • фирмена задлъжнялост и капиталова структура;
  • оценка за ефективност и рентабилност;
  • бюджетиране и планиране;
  • анализ и оценка на рискове;
  • анализ и оценка на инвестиционни проекти.