Консултации

 • финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия;
 • съдействие при водене на преговори за разпореждане с активи и пасиви;
 • данъчни консултации и съвети, в т.ч. корпоративно и персонално данъчно планиране;
 • експертно мнение по въпроси, свързани с прилагането на МСС;
 • изграждане и оценка на системи за вътрешен контрол;
 • правно-счетоводни консултации;
 • оценка на системите за счетоводна отчетност, с оглед подобряване на ефективността и осигуряване опазването на активите;
 • оценка на кредитоспособност и изготвяне на икономически обосновки за кредитиране;
 • консултации в сферата на социалното и пенсионно осигуряване;
 • консултации относно митническия режим и вносно-износните процедури;
 • финансови консултации;
 • оценки на предприятия и бизнес-проекти.