Мониторинг

  • преглед и надзор върху счетоводството на предприятиeто, включително връзките му с другите отдели;
  • констатиране на недостатъци и пропуски при движението на документите, обработване на информацията, изготвяне на справки и отчетите към ръководството;
  • предлагане на процедури и правила за документално отразяване на бизнеса на компанията с цел осъществяване на ефективен управленски контрол;
  • контрол за прилагане на приетите процедури и текущо консултиране на щатния счетоводен отдел по различни финансово-счетоводни въпроси;
  • доклади до ръководството с констатации и препоръки за счетоводната и контролна система.