Независим финансов одит

  • проверка и заверка на годишни финансови отчети;
  • вътрешен одит;
  • одит по изпълнение на договорени процедури;
  • ограничен преглед на финансови отчети;
  • други, свързани с одита услуги.