Счетоводство

  • текущо абонаментно счетоводно обслужване;
  • изготвяне на консолидирани финансови отчети в съответствие с политиката на групата;
  • изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по НСС и МСС;
  • консултации, свързани с изграждането на счетоводна и контролна система на дружествата и избор на счетоводна политика;
  • квалификация на счетоводен персонал.