Труд и работна заплата

  • поддържане на трудови досиета;
  • структуриране на отдели, изготвяне на ведомости и взаимоотношения с осигурителни организации;
  • съдействие за изграждане безопасни условия на труд, оценка на риска и пр.